ศิลปะแห่งชีวิต

posted on 01 Jul 2007 02:28 by reidiary

ศิลปะแห่งชีวิต

ของปัญญานันทภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์)

"ศิลปแห่งชีวิต"

พระธรรม

เป็นแผนที่บอกทางชีวิต
ให้เราเดินไปพร้อมกับ ...
ความสะอาด ความสว่าง ความสงบ


เราต้องมีพระเป็นผู้นำ

เราต้องเข้าใกล้พระบ้าง
มาวัดต้องมาหาพระ
มาสนทนาธรรม สนทนาปัญหาชีวิต
มาถามสิ่งที่ควรรู้ ควรเรียน
มาหาความรู้ใส่ตัว

เอาแสงสว่างไปไว้ให้มากๆ

จุดแล้วมันก็สว่างมาก
เหมือนเรามีเทียน ... จุดแล้วมันสว่าง
ถ้าไม่มีแสงสว่าง ไฟดับ มันก็มืด
ใจไม่มีปัญญา ... มันก็มืดบอด
ใจมีปัญญา ... มันก็สว่าง
มองเห็นผิด เห็นถูก
เห็นชั่ว เห็นดี ... ชีวิตก็ต้องดีขึ้น
ถ้าเราตั้งต้นดีแล้ว

มันก็ดีต่อไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ


edit @ 2007/07/01 02:30:28
edit @ 2007/07/01 02:39:04
edit @ 2007/07/01 02:46:09
edit @ 2007/09/15 02:10:10

Comment

Comment:

Tweet

#1 By paddy (118.174.81.91) on 2008-05-15 21:51